tirsdag den 28. april 2015

Charlotte Kaae's 6 råd til at få strikkeprojekter af pindene

Lidt for mange projekter på pindene?

Er det noget du kan nikke genkendende til, er dette et blogindlæg for dig. 

I mit arbejde med håndstrik, er det kun naturligt at jeg har en del projekter på pindene, men der skal altså også komme noget af pindene i samme omfang som nye projekter sættes i gang.

Her giver jeg dig mine 6 bedste råd til hvordan du får færdiggjort nogle af dine projekter.
Inddel dine strikketøjer i kategorier, således at du kan passe dem ind under mine 6 kategorier. Lad ikke kategorierne låse dig fast, måske er det om eftermiddagen, når du kommer fra job du nyder et god strikketøj og ikke tideligt om morgenen. Det kan naturligvis også være kategorier du selv finder på, men noget der giver dig en struktur over dit strikkearbejde, uden at det giver stress.

1) Monterings mandag

Alt hvad der skal monteres gemmer jeg til mandag, her har jeg sat tid af til montering, altså at sy sammen, hæfte ender osv.

2) Morgen strik - en god start på dagen
Da jeg arbejdede som lærer stod jeg op en hel time før end hvad der var nødvendigt for at nå at få morgenmad, bade og ellers gøre mig klar... Ganske enkelt for at sidde i ro og mag med mit favorit strikketøj. Nå hvor jeg arbejder med strik, står jeg ikke tideligt op for at strikke, men hver morgen starter stadig med en god kop kaffe eller te og mit favoritstrikketøj.

3) På farten
På farten strikketøj, er et lille og overskueligt projekt, som du let kan tage med dig i tasken. For mig er det oftes huer, vanter, sokker, ærmer osv. Det er også de projekter jeg tager med mig, når jeg skal i strikkecafe eller på besøg hos venner og familie. Det er strikketøjer, hvor man ikke skal koncentrere sig så meget til.

4) Aften strik - få ro på
Det strik jeg finder frem om aftenen, skal gøre det samme for mig som en god bog, altså rykke lidt i min hjerne, men ikke så meget at det giver mig grå hår. Her kan det være et mønster, der kræver din opmærksomhed, eller bare noget hvor du tæller og følger en god rytme... Du kender det " 3 r, slå om pinden, 2 r sm, 4 r" osv

5) TV strik 
Her gør det samme sig gældende som ved på farten strikketøjet, her er bare plads til at arbejdet er lidt større. Hvis du som mig, nyder gode serier, der kræver at man følger med er det vigtigt at du ikke skal tænke alt for meget.... Glatstrik og ret-riller egner sig fantastisk til tv strik. Ser du tv men følger ikke rigtig med (læs manden har valgt noget kedeligt)... Så læs under aftenstrik.

6) Weekendstrik - tid til fordybelse og forkælelse
Før i tiden satte jeg flere timer af til bare at sidde og strikke, når weekenden endelig kom. Det var her jeg strikkede på de mest komplicerede produkter. Jeg nyder stadig at forkæle mig selv med et lækkert strikketøj i mine weekends, ofte er det noget til mig selv, eller til gaver.

Short in English
Too many projects on the needles?

Is a something you can recognize, this is a blogpost for you.

In my work with hand knits, it is only natural that I have a few projects on the needles, but I also must cast of some projects, to the same extent as new projects are launched.

Here I give you my 6 best advice on how to complete some of your projects.
Divide your knitting in to categories so that you can fit them under my 6 toppic's. Do not let the categories lock you, maybe it's the afternoon when you come from the job you enjoy a good knitting and not in the early morning time.

1) Finishing friday
All that is ready for finish I save to Friday, here I have set time for installation, ie to sew together, staple ends etc.

2) Morning knit - a good start 
When I worked as a teacher I got up an hour before than what was necessary to have breakfast, bathe and otherwise make myself clear ... Quite simply to sit in the comfort of my favorite knitting. Now I work with knits, I do not get up early up to knit, but every morning still starts with a good cup of coffee or tea and my favorit knitting.

3) On the Go
On the go knitting, is a small and simple project that you can easily take with you in your bag. For me it is most often hats, mittens, socks, sleeves, etc. It is also the projects I take with me when I need to knitting cafe or visiting friends and family. The knitting that you do not have to concentrate so much doing.

4) Evening knits -  get calm
The knitting I'm taking out in the evening, has  to do the same for me as a good book, that is,  naking my brain buzz, but not so much that it gives me gray hair. Here it may be a pattern that needs your attention, or just something where you count and follow a good rhythm ... You know it "K3, yo, K2 tog, K4" etc.

5) TV knits
Here go's the same as the on the road knits, here you just  got more space and can handle bigger projects. If you are like me, enjoy good series that requires that you follow, it is important that you do not have to think too much .... Stockinette and gatherstitch are great for TV knitting. If you watch TV but has not really with (read your hubby chose something boring) ... Read under evning knits...

6) Weekend Knits - time for reflection and self indulge

In the past I put more hours for just sitting and knitting, when the weekend finally came. It was then I knitted the most complex knits. I still enjoy to indulge myself with a delicious piece of knitting in my weekends, often it is something for myself, or for gifts.